Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp.k.

 

Niniejsza polityka prywatności obejmuje swoim zakresem stronę internetową BISPOLHR.COM wraz z jej podstronami oraz stosuje się odpowiednio do poczty elektronicznej, a także następujących kanałów społecznościowych (dalej: „Serwisy Społecznościowe”):

- w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/BisPolHR/
- w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/bispolhr/
- w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bispolhr

Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta ze strony internetowej BISPOLHR.COM, Serwisów Społecznościowych, jak również komunikuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej: „Użytkownik”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle (38-200) przy ul. Floriańskiej 17/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000610934, posługująca się numerami: NIP:6852329478, REGON: 363103470 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, w jeden z następujących sposobów:

- listownie, na adres: ul. Floriańska 17/15, 38-200 Jasło
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@bispol.com
- telefonicznie, na numer telefonu: + 48 13 446 72 31

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w granicach i na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, w następujących celach:

- w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej BISPOLHR.COM (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- w celu podejmowania działań zmierzających do zawierania umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jako agencja pracy, jak również w celu realizacji zawartych umów, w szczególności przyjmowania płatności online (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 2 lit. c RODO);
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: w celu administrowania stroną internetową BISPOLHR.COM oraz profilami Administratora w Serwisach Społecznościowych, w celu komunikacji z Użytkownikami, obejmującej w szczególności odpowiadanie na wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji, jednakże w pewnych przypadkach jest niezbędne w celu skorzystania przez Państwa z określonych funkcjonalności strony internetowej BISPOLHR.COM.

 

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych w przepisach prawa. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej bezpośrednio do Administratora na adres poczty elektronicznej: iod@bispol.com. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że przetwarzając Państwa dane osobowe nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Strona internetowa BISPOLHR.COM zawiera jednak komponenty (tzw. wtyczki), odsyłające do Serwisów Społecznościowych, w ramach których – po odesłaniu – może dojść do profilowania.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy władzy publicznej), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe i poczty elektronicznej).

W przypadku skorzystania przez Państwa z oferowanej przez nas usługi płatności online, realizowanej za pośrednictwem systemu tpay.com, Państwa dane osobowe, w szczególności

imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres zamieszkania, numer zamówienia oraz opisu i kwota płatności zostaną udostępnione spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894), plac Andersa 3, 17 piętro, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, dysponującej numerami: NIP: 7773061579, REGON: 300878437, prowadzącej działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadającą adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie, zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż strona internetowa BISPOLHR.COM zawiera komponenty (tzw. wtyczki), odsyłające do Serwisów Społecznościowych, które, przetwarzając Państwa dane osobowe na własnych zasadach, mogą przekazywać je do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Politykę ochrony danych osobowych Serwisów Społecznościowych znajdą Państwo pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania – po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:

przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały przekazane – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia czynności zmierzających do zawierania umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jako agencja pracy, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy;
do czasu wykonania umowy zawartej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jako agencja pracy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia czynności zmierzających do zawierania umów
w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, jako agencja pracy, jeżeli doszło do zawarcia umowy, oraz danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zawartych umów;

do czasu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu administrowania stroną internetową oraz wykorzystywania cookies.

Po upływie powyższych okresów przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

PLIKI COOKIES

Na stronie internetowej BISPOLHR.COM wykorzystywane są tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Na stronie internetowej BISPOLHR.COM wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystywania plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej BISPOLHR.COM, mogą Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w swoim urządzeniu końcowym, przy czym przedmiotowe ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

„Polityka prywatności” może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wyniknie ze zmiany stosownych przepisów prawa.